News & Event

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

มีการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกแผนก ได้เรียนรู้ถึงภยันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้

ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ฝึกเตรียมพร้อมการรับมือ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ได้อย่างทันท่วงที

Contact us

Tech & Time System Co.,Ltd.
75/46 Moo11 Phaholyothin Rd., Klong Neung ,Klong Luang,
Pathumthani 12120
(662) 529-6344 (Auto 10 Lines), (662) 908-1002-3 #101-103, 064-289-5399, 08-6340-1848, 08-3096-7413
Fax : (662)529-6345,(662)908-1088