Marketing Officer

ความรับผิดชอบ
วางแผนการตลาด การขายสินค้า ทุกประเภท รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกค้ารับรู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ ด้านการขาย/การตลาด/งานบริการ/งานประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
 5. ความรู้ความสามารถ 
    -  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    -  มีทักษะในการชักจูงโน้มน้าว
    -  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
    -  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
    -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

Contact us

Tech & Time System Co.,Ltd.
75/46 Moo11 Phaholyothin Rd., Klong Neung ,Klong Luang,
Pathumthani 12120
(662) 529-6344 (Auto 10 Lines), (662) 908-1002-3 #101-103, 064-289-5399, 08-6340-1848, 08-3096-7413
Fax : (662)529-6345,(662)908-1088